معرفی سرکنسول
اصلاحیه دستور العمل اجرائی ضوابط ناظر بر ارز، همراه مسافر

اصلاحیه دستور العمل اجرائی ضوابط ناظر بر ارز، اسناد بانکی و اوراق بهادار بی نام همراه مسافر

نظر به اهمیت اصلاحیه صادره توسط بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران و اضافه نمودن ماده 19 مبنی بر الزام به رعایت مفاد دستور العمل مزبور برای مبالغ کمتر از سقف مقرر ده هزار یورو)10،000یورو(یا معادل آن به سایر ارزها با ظن پولشوئی، تامین مالی تروریسم و سایر جرائم ؛ جهت اطلاع هموطنان مقیم و اتباع خارجی تقدیم می گردد.

مفاد این دستورالعمل در ارتباط با کلیه مبادی مندرج در جدول پیوست لازم‌الاجرا می باشد. در خصوص سایر مبادی(به غیر از فهرست پیوست) ورود و خروج ارز، اسناد بانکی و اوراق بهادار بی نام مجموعاً تا سقف مبلغ ده هزار یورو (10،000 یورو) یا معادل آن به سایر ارزها مجاز بوده و ورود و خروج ارز، اسناد بانکی و اوراق بهادار بی نام مجموعا بیش از مبلغ ده هزار یورو (10،000 یورو) یا معادل آن به سایر ارزها ممنوع می باشد.

ماده ۱-ورود ارز، اسناد بانکی (از قبیل چک بانکی، چک تضمینی، چک مسافرتی و سایر اسناد مالی قابل انتقال) و اوراق بهادار بی نام مانند اوراق قرضه به صورت فیزیکی به هر طریق توسط هر مسافر از خارج از کشور تا سقف مبلغ ده هزار یورو (10،000 یورو) یا معادل آن به سایر ارزها نیاز به اظهار نداشته و برای ورود ارز، اسناد بانکی و اوراق بهادار بی نام مجموعاً به مبلغ بیشتر از سقف تعیین شده، مسافر می بایست در مبادی ورودی نسبت به اظهار ارز، اسناد بانکی و اوراق بهادار بی نام همراه خود (به صورت کتبی یا شفاهی) به گمرک جمهوری اسلامی ایران اقدام و اطلاعات مورد نیاز را به صورت سیستمی از طریق درگاه گمرک ج.ا.ا ثبت نماید. ضمنا مسافر می تواند قبل از ورود به کشور از طریق درگاه مزبور، ارز، اسناد بانکی و اوراق بهادار بی نام همراه خود را به صورت سیستمی اظهار نماید.

ماده 2-پس از اظهار ارز، اسناد بانکی و اوراق بهادار بی نام مازاد مبلغ ده هزار یورو (10،000 یورو)  یا معادل آن به سایر ارزها توسط مسافر و دریافت کد رهگیری، گمرک ج.ا.ا ضمن ارجاع سیستمی اطلاعات اظهار شده به درگاه بانک ملی ایران، نسبت به راهنمایی مسافر به باجه بانک ملی ایران اقدام می نماید.

ماده 3-بانک ملی ایران پس از دریافت ارز، اسناد بانکی و اوراق بهادار بی نام، نسبت به ارائه رسید چاپی حاوی کد رهگیری، مبلغ و نوع ارز، اسناد بانکی و اوراق بهادار بی نام دریافتی به مسافر اقدام و مراتب را به صورت سیستمی به گمرک ج.ا.ا اعلام می نماید.

ماده 4-گمرک ج.ا.ا نسبت به استعلام مراتب از مرکز اطلاعات مالی و مبارزه با پولشویی اقدام می نماید.

تبصره: ارز، اسناد بانکی و اوراق بهادار بی نام مازاد بر مبلغ ده هزار یورو (10،000 یورو)یا معادل آن به سایر ارزها تا زمان تعیین تکلیف از سوی مرکز اطلاعات مالی و مبارزه با پولشویی، نزد بانک ملی ایران نگهداری می گردد.

ماده ۵-مرکز اطلاعات مالی و مبارزه با پولشویی، پس از بررسی نسبت به اعلام نتیجه به گمرک ج.ا.ا اقدام می نماید.

ماده ۶-در صورت تایید منشأ ارز، اسناد بانکی و اوراق بهادار بی نام از سوی مرکز اطلاعات مالی و مبارزه با پولشویی، مراتب از طریق گمرک ج.ا.ا به بانک ملی ایران اعلام و بانک مزبور بنا به درخواست مسافر یا نماینده قانونی ایشان، در خصوص ارز نسبت به حواله وجه به داخل و یا خارج از کشور در چارچوب مقررات ارزی، پرداخت عین ارز و یا خرید آن به نرخ آزاد و در خصوص اسناد بانکی و اوراق بهادار بی نام نسبت به استرداد آن اقدام و اطلاعات نحوه استرداد ارز، اسناد بانکی و اوراق بهادار بی نام را در سامانه ثبت می نماید.

تبصره ۱-چنانچه ارز فیزیکی جز اسعار جهان روا نبوده و یا به تشخیص بانک ملی ایران قابلیت مصرف نداشته باشد، عین ارز به مسافر مسترد می گردد.

تبصره ۲-در صورت درخواست مسافر مبنی بر حواله وجه به خارج از کشور، بانک ملی ایران می بایست نسبت به ابطال سیستمی کد رهگیری مأخوذه بابت ارز اظهار شده و رسید چاپی آن اقدام و مراتب را به گمرک ج.ا.ا اعلام نماید.

ماده ۷-خروج ارز، اسناد بانکی و اوراق بهادار بی نام اظهار شده مجموعاً مازاد بر مبلغ ده هزار یورو (10،000 یورو) یورو یا معادل آن به سایر ارزها به ازا هر مسافر به خارج از کشور، منوط به ارائه رسید چاپی حاوی کد رهگیری صادره از سوی باجه بانک ملی ایران و تا سقف مبلغ مندرج در رسید مزبور به گمرک ج.ا.ا خواهد بود.

ماده ۸-خروج ارز، اسناد بانکی و اوراق بهادار بی نام صرفا توسط شخص اظهار کننده، به همان نوع ارز، اسناد بانکی و اوراق بهادار بی نام اظهار شده مجاز خواهد بود.

ماده ۹ -در صورتی که مسافر قصد خروج کل ارز، اسناد بانکی و اوراق بهادار بی نام اظهار شده را داشته باشد، گمرک ج.ا.ا نسبت به ابطال سیستمی کد رهگیری مأخوذه بابت ارز، اسناد بانکی و اوراق بهادار بی نام اظهار شده و رسید چاپی آن اقدام می نماید.

ماده ۱0-در صورتی که مسافر قصد خروج ارز به میزان کمتر از مبلغ اظهار شده را داشته باشد، گمرک ج.ا.ا  مسافر را به باجه بانک ملی ایران راهنمایی نموده و بانک ملی ایران نیز ضمن کسر مبلغ مورد نظر از مبلغ اظهار شده در سامانه مربوطه، نسبت به صدور رسید چاپی جدید اقدام و مراتب را به گمرک ج.ا.ا اعلام می نماید.

تبصره : مفاد این ماده مشمول اسناد بانکی و اوراق بهادار بی نام نمی باشد.

ماده ۱1-در صورت عدم تایید منشأ ارز، اسناد بانکی و اوراق بهادار بی نام، مرکز اطلاعات مالی و مبارزه با پولشویی، ضمن طرح شکایت در مرجع قضایی، مراتب را جهت درج در سامانه به گمرک ج.ا.ا  اعلام می نماید.

ماده ۱۲-در صورت صدور رأی برائت قطعی از سوی مرجع قضایی، مرکز اطلاعات مالی و مبارزه با پولشویی مراتب را از طریق گمرک ج.ا.ا به بانک ملی ایران اعلام و بانک مزبور براساس مفاد ماده (۶) این دستورالعمل اقدام می نماید.

ماده ۱۳-در صورت صدور رأی محکومیت قطعی از سوی مرجع قضایی، مرکز اطلاعات مالی و مبارزه با پولشویی مراتب را از طریق گمرک ج.ا.ا  به بانک ملی ایران اعلام و بانک مزبور ضمن ابطال سیستمی کد رهگیری مأخوذه بابت ارز، اسناد بانکی و اوراق بهادار بی نام اظهار شده در سامانه و اعلام مراتب به گمرک ج.ا.ا عین ارز اظهار شده را به اداره نشر اسکناس و خزانه بانک مرکزی ج.ا.ا تحویل نموده و اداره مزبور نیز نسبت به خرید ارز به نرخ روز و واریز معادل ریالی آن به حساب تعیین شده از سوی خزانه‌داری کل کشور اقدام می نماید. در خصوص اسناد بانکی و اوراق بهادار بی نام، واریز معادل ریالی آن به نرخ روز به حساب خزانه، منوط به وصول وجه اسناد و اوراق مزبور خواهد بود.

ماده ۱۴-تا قبل از ورود مسافر به کشور، مسافر می تواند نسبت به مرجوع نمودن ارز، اسناد بانکی و اوراق بهادار بی نام مازاد بر مبلغ ده هزار یورو (10،000 یورو)  یا معادل آن به سایر ارزها اعم از آنکه آن را اظهار نموده و یا ننموده باشد، اقدام نماید.

تبصره : در صورتی که ارز، اسناد بانکی و اوراق بهادار بی نام توسط مسافر اظهار شده باشد، بانک ملی ایران بدون قید و شرط عین ارز، اسناد بانکی و اوراق بهادار بی نام را به مسافر مسترد و همزمان مراتب را جهت ابطال سیستمی کد رهگیری مأخوذه بابت ارز، اسناد بانکی و اوراق بهادار بی نام اظهار شده به گمرک ج.ا.ا اعلام و متعاقباً گمرک ج .ا.ا نیز مراتب ابطال را به صورت سیستمی به مرکز اطلاعات مالی و مبارزه با پولشویی اعلام می نماید.

ماده ۱۵-در خصوص رانندگان بخش حمل و نقل بین المللی، خلبانان،کاپیتان های کشتی و خدمه آنها رعایت موارد فوق الزامی است.

ماده ۱۶-دارندگان اظهار نامه قبلی(غیر الکترونیکی) از تاریخ ابلاغ دستورالعمل حداکثر ۶ماه فرصت دارند به پایگاه اطلاع رسانی گمرک ج.ا.ا  به آدرس  www.irica.gov.irمراجعه و نسبت به ثبت اطلاعات مربوطه و دریافت کد رهگیری اقدام نمایند. خروج ارز در مهلت تعیین شده و بعد از آن صرفا توسط شخص اظهار کننده، به همان نوع ارز اظهار شده، با ارائه رسید چاپی حاوی کد رهگیری و تحویل اصل اظهار نامه قبلی(غیر الکترونیکی)  مجاز خواهد بود.

ماده ۱۷-ورود و خروج ارز، اسناد بانکی و اوراق بهادار بی نام از طریق مراسلات پستی و حمل بار بیش از مبلغ ده هزار یورو (10،000 یورو)  یا معادل آن به سایر ارزها ممنوع می باشد.

ماده 18-عدم رعایت ضوابط فوق، مشمول مجازات مقرر در قانون مبارزه با قاچاق کالا و ارز مصوب سال ۱۳۹۲خواهد بود.

ماده ۱۹-در راستای اجرای قوانین و مقررات مبارزه با پولشویی و تامین مالی تروریسم، چنانچه مامورین و یا ضابطین قانونی مربوطه برای مبالغ کمتر از سقف ده هزار یورو (10،000 یورو) یا معادل آن به سایر ارزها، ظن به پولشویی، تأمین مالی تروریسم یا سایر جرائم منشا مرتبط پیدا کنند، طی روال مشابه مبالغ بالاتر از سقف مقرر ده هزار یورو (10،000 یورو) یا معادل آن به سایر ارزها در این خصوص نیز تسری خواهد یافت.

 

اسامی باجه های اعلامی از سوی بانک ملی ایران مستقر در مبادی ورودی و خروجی کشور

ردیف

نام استان

شعبه/باجه

کدشعبه/کدباجه

1

آذربایجان غربی

فرودگاه ارومیه

5101

گمرک بازرگان

5382

گمرک مرز سرو

5122

گمرک مرز تمرچین

5239

باجه گمرک مرز رازی

5261

باجه گمرک پلدشت

5380

2

اردبیل

گمرک بیله سوار

4893

3

کردستان

باشماق

5593

4

خوزستان

باجه فرودگاه اهواز

6580

5

ایلام

پایانه مرزی مهران

5993

6

کرمانشاه

باجه پرویز خان

5922

گمرک خسروی

5933

7

آذربایجان شرقی

باجه فرودگاه تبریز

4507

شعبه گمرک پل چوبی جلفا

4775

باجه گمرک نوردوز

4776

8

گلستان

شعبه مرز پل گنید کاووس

9315

9

گیلان

گمرک آستارا

4271

10

تهران

باجه فرودگاه امام خمینی(ره)

1024

11

اصفهان

باجه فرودگاه اصفهان

3008

12

فارس

باجه فرودگاه شیراز

7254

13

هرمزگان

باجه فرودگاه بندرعباس

7814

14

سیستان و بلوچستان

باجه فرودگاه زاهدان

8322

باجه گمرک میرجاوه

8324

باجه گمرک میلک زابل

8451

15

خراسان رضوی

باجه فرودگاه مشهد

8540

گمرک دوغارون تایپاد

8769

گمرک لطف آباد در گز

8813

گمرک سرخس

8630

گمرک باجگیران

8649

 

 

وزارت امورخارجه | رواديد الكترونيك | تماس با ما | ساعات كار اداري | نقشه سایت | جستجو | گالری تصاویر